iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

همایش بررسی نقش روابط عمومی و تبلیغات در صنعت بانکداری

چرایی همایش های تخصصی روابط عمومی

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)– هر چیزی را می توان با نگاهی منتقدانه و از دیدگاهی زیر سوال برد. حتی چیزهایی که حقیقتا مفید هستند نیز از منظری می توانند زیر سوال باشند به عنوان مثال یک سایت