iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

12 گام برای ارتقای برنامه‌ها و فعالیت‌های روابط‌عمومی در سال جدید

12 گام برای ارتقای برنامه‌ها و فعالیت‌های روابط‌عمومی در سال جدید

روابط‌عمومی به عنوان پل ارتباطی بین سازمان و مخاطبان، نقشی حیاتی در جلب نظر، ارتقای اعتبار و ایجاد روابط پایدار با آنها ایفا می‌کند. در دنیای دائماً در حال تغییر امروز، روابط‌عمومی برای موفقیت در رسالت خود نیازمند به‌روزرسانی، نوآوری