iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

هادی خانیکی

گفت وگویی از جنس امید با هادی خانیکی در روز خبرنگار

 گفت وگویی از جنس امید با هادی خانیکی در روز خبرنگار: همه وقایع زیر نورافکن های رسمی نمی گذرد شبكه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا)–|| زندگی شخصی اش این روزها با فراز و نشیب هایی به لحاظ ورود یک مهمان ناخوانده