iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

برنامه مدیریت بحران

در باب ضرورت تدوین “برنامه مدیریت بحران”

  مهدی باقریان از بزرگان ارتباطات آموخته‌ایم که فرمودند “بحران” یک واقعیت زندگی است. بحران همیشه ممکن است اتفاق بیافتد. بحران می‌تواند هر کشور و هر سازمانی را در هر لحظه تحت تاثیر قرار دهد به شرطی که سازمان‌ها و